Прокуратурата е чадърът над корупцията и престъпността във властта

В държавата на мафията един прокурор, дори той да е герой, пак няма как да си довърши работата съвестно. Затова царството е на останалите. 

Описаните документи илюстрират как главният прокурор и Върховна касационна прокуратура ръководят прикриването на организираното мащабно финансово престъпление при продажбата на непродаваемата държавна земя за проекта "Алея първа" със щети за държавата над 100 млн. лева според нас. Как е определен приблизителният размер на щетите от тази незаконна и неизгодна сделка се вижда при директната съпоставка на оригиналните оценки на лицензираните оценители с изготвените от СОПА техни коригирани варианти.
(Виж съпоставка оценка 1 и съпоставка оценка 2)


Ето малка част от прокурорската одисея
С постановление от 16.09.2009 г. прокурор Станислав Андонов от Варненска окръжна прокуратуратура (ВОП) е отказал да образува досъдебно производство по преписката за продажбата на земята по казуса "ТИМ - Алея първа". Това постановление е отменено с постановление от 20.10.2009 г. на прокурор Вилен Мичев от Варненска апелативна прокуратура (ВАП) поради необоснованост и преписката е върната за доразследване на ВОП със следните мотиви:  

МОТИВИ (резюме)
1. Окръжната прокуратура не е анализирала трансформацията на собствеността на продадените имоти от ИДС в ЧДС. В тази връзка е следвало да се изяснят в детайли правните и фактическите основания за актуването на имотите като общинска собственост през 1997 г., като публична държавна собственост през 1998 г., като ИДС през 2000 г. и като ЧДС през 2009 г. 
2. От данните по преписката не може да се установи как се е формирала волята на областния управител да сключи сделката, например - „в съгласие с положителното отношение на обществеността кьм сделката" или че същата не противоречи на разпоредбите на Регламент (ЕО) 800/2008.
3. Имотите са продадени без търг въз основа на сертификат за първи клас инвестиция, но към датата на издаване на сертификата тези имоти са били ИДС.
4. "От публикации в медиите е известно, че материалите по сделката са изпратени за проверка в МРРБ, която към момента не е приключила. Резултатите от тази проверка също са от съществено значение за прокуратурата дали да се образува досъдебно производство по случая." 
    (Забележка: Министър Плевнелиев съобщи в народното събрание, че е разпоредил лично обстойна проверка, която не открила съществени нарушения и Бойко Борисов го направи президент. Президентът обаче мълчи по въпроса къде е проверката и кои са несъществените нарушения.)
  


Със секретно постановление от 10.08.2010 г. прокурор Станислав Андонов от ВОП отново е отказал да образува досъдебно производство. Това постановление също е отменено
с постановление от 15.11.2010 г. на прокурор Вилен Мичев от ВАП и преписката е върната отново на ВОП със следните мотиви и задължителни указания:  

МОТИВИ (цитат)
1. Относно съставянето на актовете за ЧДС.
Налага се изясняване на въпроса каква и какъв вид е била собствеността върху петте имота преди съставянето на актовете за ЧДС на 19.03.2009 г., при положение, че за същата територия има издадени и актове за ИДС.  
2. Относно сроковете в инвестиционния план, в сертификата и в договора за продажба.
Свободата на преценяване на областния управител дали да извърши продажбата не се намира извън правото, а е подчинена на закона. 
"Общата стойност на инвестиционния план със срок на реализация до края на първото полугодие на 2010 г. включително, възлиза на 73,1 милиона."
3. Относно договора за продажба.  
Изключването на търга, като средство за определяне на сравнително справедлива пазарна цена не означава, че се изключва действието на Закона за държавната собственост.

УКАЗАНИЯ (цитат)

1. Да установи статута на продадените пет имота към датата на съставянето на актовете за ЧДС (19.03.2009 год. ) и към датата на издаване на заповедта на областния управител за продажбата им (08.06.2009 год.) от гледна точка на:   
      устройството на територията - наличие на влязъл в сила Общ устройствен план, наличие на подробен устройствен план, наличие на специфични правила и нормативи от  териториално-устройствен характер; 
      наличието на особена защита по смисъла на пар.4, т.4 от ЗУТ или на специфични характеристики като крайбрежна зона (ЗУЧК), свлачищна територия, наличието на питейно-битови или минерални водоизточници, техните санитарно-охранителни зони води, представляващи публична държавна или общинска собственост, съгласно Глава втора от Закона за водите;  
      вида на държавната собственост - публична, изключителна или частна. В тази връзка следва да се провери дали в продадените имоти попадат части от Морската градина, дали частите не са разположени върху брегоукрепителни или брегозащитни съоръжения (включително дренажно задтилие на дамбата), или върху отвоювани от морето територии (какъвто е случаят с дамбата Балчик - Албена).  
2. Да се установи на какво правно основание са били делегирани правомощия на зам. областния управител Аврам Тодоров за съставяне на актове за държавна собственост и на зам. министър Анна Янева за разпореждане с държавни имоти.
3. Да се установи по какви причини не са били приложени разпоредбите на чл.6 ал.1 и на чл.47 ал.1 от ЗДС, които изискват решение на Министерския съвет при обявяването на имоти публична държавна собственост за ЧДС и при продажбата на имот ЧДС, чиято данъчна стойност надхвърля 500 хил. лв.  
4. Да се проверят и продажбите по заповеди на същия областен управител с номера № РИ-09-8500-20 от 19.06.2009 г. № РИ-09-7706-110/2/ от 19.06.2009 г. и № РИ-09-8500-15 от 09.03.2009 г.  

Тук вече нечии нерви не са издържали и ТИМ се намесва решително. Постановлението на ВАП от 15.11.2010 г. е обжалвано от "Холдинг Варна" АД пред ВКП, където под зоркото око на главния прокурор повечето указания на прокурор Вилен Мичев са отменени с тайното постановление на ВКП от 20.12.2010 г., за да може проверката във ВОП да продължи единствено по указанието по т.2. 

С риск за живота 

Чест прави на прокурор Вилен Мичев от ВАП смелостта да прекрати два пъти прекратяването на проверката! Но един път стомна за вода, втори път... Има ли смисъл той да рискува повече, щом главният прокурор и ВКП му затварят устата?
 
Мафията в София и Варна ръка за ръка
Отменяйки указанията на ВАП към ВОП, ВКП и главният прокурор са стеснили и смекчили проверката до степен нейното обезсмисляне. Заобиколен и пропуснат е не само основният проблем - продажбата на изключителна държавна собственост в нарушение на Конституцията и Закона за държавната собственост, но са прескочени и множеството данни за извършени съгласувано помежду им престъпления от длъжностни лица в централни държавни органи на територията на София. Заобикален е и неизбежният извод за извършено длъжностно престъпление в Областна администрация - Варна при съгласуваното с лицензираните оценителки определяне на нереално-ниска пазарна и продажна цена на земята, въз основа на очевидната измишльотина, че за терените нямало изготвен ПУП.
(Виж съпоставка оценка 1 и съпоставка оценка 2
 
На тихия фронт 
Така главният прокурор и ВКП борят престъпността, скромно и без много шум. Всеки момент обаче на хората, а и на редовите полицаи, които виждат с очите си какво става, може да им прекипи от безобразията и тоталната липса на справедливост. Затова денонощно МВР и прокуратурата зорко бдят за гражданската активност, а по високите етажи на властта са в трепетно очакване на спонтанни изяви на напиращата всенародна обич към действията на всички държавни органи, но най-вече на ръководителите на съдебната власт, главния прокурор и почти нелегално присъстващата административна прокуратура.  


Юлиян Чолаков
СОПА

*    *    *    *    *    *    *  


ВИЖ ОЩЕ:
    
Хронология на известните постановления по казуса "ТИМ - Алея първа" и жалбите на "Холдинг Варна":  
Постановление на ВОП от 16.09.2009 г.
Постановление на ВАП от 20.10.2009 г.
Жалба от "Холдинг Варна" от 11.11.2009 г.
Постановление на СГП от 22.03.2010 г. - секретно
Постановление на ВОП от 10.08.2010 г. - секретно, с премахнат гриф
Жалба от "Холдинг Варна" от 11.11.2009 г.
Постановление на ВАП от 15.11.2010 г. и жалба от 24.11.2010 г. на "Холдинг Варна" АД срещу него
Писмо от 10.12.2012 г. от прокурур Мила Георгиева
Постановление на ВКП от 20.12.2010 г. - тайно  
Писмо на ВАП от 27.01.2011 г., от което става ясно, че ВКП е стеснила проверката 
Постановление на ВОП от 15.02.2011 г. и жалба срещу него
Постановление на ВАП от 10.06.2011 г., потвърждаващо постановлението на ВОП, както и това, че ВКП е стеснила проверката 
  
ВКП не желае да разгледа жалба:
Постановление на ВАП от 01.12.2010 г. на ВАП, с което се оставя без уважение искането за отвод на прокурорите от ВОП в жалбата-сигнал от 25.11.2010 г.
Жалба от 14.12.2010 г. срещу постановлението на ВАП от 01.12.2010 г.
Уведомително писмо от 20.12.2010 г., че ВКП не желае да разгледа жалбата 


Потайното поведение на СГП 
Заявление по ЗДОИ от 04.01.2011 г. до СГП с искане за предоставяне на данни за постановление от 22.03.2010 г.   
Известие от 07.01.2011 г. за доставянето на заявлението в СГП
Жалба от 17.02.2011 г. срещу мълчалив отказ на СГП с приложения: 
       Известие от 07.01.2011 г. за доставянето на заявлението в СГП
       Решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС
Постановление-отказ на СГП от 15.02.2011 г.   

*    *    *    

Наблюдаващият прокурор се забавлява със СОПА,
криейки дали се проверява сигнал за престъпления от общ характер 
с данни за 100 млн. лева щети за държавата според нас

Жалба-сигнал от 25.11.2010 г. от 6 граждански организации с данни за престъпления от общ характер, искане за отвод на наблюдаващия прокурор и очевидни нарушения на магистрати

Криене на информацията по реда на НПК:
Искане от 06.06.2011 г. от СОПА ВОП да предостави данни по реда на НПК за хода на проверката в частта за престъпленията от общ характер, касаещи Алея първа  
Писмо от 22.06.2011 г. - ВОП поставя на СОПА условия, за да предостави данните 
Второ искане от 28.09.2011 г. от СОПА
Писмо от 10.10.2011 г., с което ВОП отново отказва данните 
Искане от 26.10.2011 г., подписано от 6-те податели на сигнала ВОП да предостави данни за хода на проверката. Няма отговор от ВОП.
Трето искане от 22.03.2012 г. от СОПА  
Писмо от 10.04.2012 г. - ВОП отново отказва с аргумент, че се грижи за доброто име на СОПА

Криене на информацията по реда на ЗДОИ:
Заявление ЗДОИ-3 от 22.03.2012 г. от СОПА с искане ВОП да предостави данни за хода на проверката 
Писмо от 30.03.2012 г. - ВОП иска СОПА да предостави документ за представителство
Уточнение от 05.04.2012 г. от СОПА с приложено копие от устава на СОПА
Отказ от 05.04.2012 г. на ВОП да предостави данните, адресиран до Юлиян Чолаков  
МОТИВИ за отказа (резюме)
1. Чл.5 от ЗСВ въвеждал правилото, че гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт, но нямало въведено задължение за приложението на тази материална норма. Т.е. чл.41 от Конституцията, чл.5 от ЗСВ и ЗДОИ не били задължителни за съдебната власт.
2. Съгласно чл.20 ал.3 от устава на СОПА председателят представлявал сдружението еднолично, но това противоречало на чл.31 т.1 пр.2 от ЗЮЛНЦ. (Прокурорът изглежда не знае, че съдът тълкува законите, а съдебната регистрация на СОПА е извършена именно въз основа на този устав.)
Жалба от СОПА срещу мълчалив отказ по заявление ЗДОИ-3 от 22.03.2012 г.  

*    *    *    

Търси се дипломата на наблюдаващия прокурор по Алея първа, крият я  
Адм. дело № 2003 /2012 г. на АдСВ,
ХХІV с-в, решено

Заявление ЗДОИ-10 от 17.04.2012 г. до ВОП относно наличието на данни за юридическо образование и юридическа правоспособност на прокурор Станислав Андонов
Отказ на ВОП от 23.04.2012 г. - автор пр. Станислав Андонов
Жалба от 10.05.2012 г.
Протокол от с.з. на 09.07.2012 г.
Съдебно решение от 23.07.2012 г.   
Касационен протест на ВОП срещу съдебното решение
Писмена защита от 31.05.2013 г.
Протокол от с.з. на 05.06.2013 г. по адм. дело 11542/2013г. на ВАС 
Съдебно решение от 19.06.2013 г. по адм. дело 11542/2013г. на ВАС  
Молба от 12.07.2013 г. за изменение на решението на ВАС в частта за разноските
Отказ на ВОП от 19.07.2013 г. - автор пр. Александър Атанасов


*    *    *    

Декларация на СОПА до ВАК - вх.№ 539 /21.05.2015г., по повод оплакване на прокурор от адвокатка, която го разобличаваСдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5012

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 17.04.2012 - 10:46:15