Предложение до кандидатите за кмет на община Варна за местните избори на 25 октомври 2015г

за поемане на лична отговорност за изпълнението на предизборните обещания
Уважаеми Кандидати за кмет на община Варна,


Предлагам на Вашето внимание приложения примерен текст за предизборен ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР. Той не е класическото предизборно обещание, за чието неспазване по закон се носи политическа отговорност, тоест никаква.

С подписването на този договор бихте приели доброволно да носите лична отговорност за изпълнението на собствените си предизборни ангажименти, които сте посочили в него. Това означава, че преди да го подпишете, трябва много да внимавате какво обещавате. Подписването ще е ясен знак за избирателите, че нямате намерение да ги лъжете и заслужавате тяхното доверие. Неподписването и бягането от отговорност ще е признак за Вашата неувереност или още по-лошо, за нечисти намерения, при наличието на които едва ли заслужавате доверие в изборния ден.

От примерния текст на договора всеки кандидат е свободен да приеме за свои предложените в него ангажименти или да ги замени с други, както и да промени конкретните клаузи по своя преценка, дори неустойката да остане с минимален размер. Въпросът е принципен - да се създаде практика за носенето на лична отговорност за изпълнението на обещаното, без значение какво точно е то.

Всеки кандидат може да сключва подобни договори с неограничен кръг граждани и организации, показвайки пред всички своята увереност, че думите му не са популизъм и заслужава доверие. Договорът е публичен. Към него кандидатът може да приложи за нагледност копие от документ за образование и професионално-политическа автобиография.

Още веднъж обръщам внимание договорираните обещания да са обмислени, тъй като за неизпълнението им е предвидена глоба, но по-важно е, че съответният кмет-лъжец и неговата политическа сила биха станали обект на всеобща омраза, подигравкa и презрение.ПРИЛОЖЕНИЕ: Обществен договор - примерен текст (PDF, 169k)


Юлиян Чолаков
тел. 0888491445
СОПА

17 октомври 2015 г.

******************************************

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР
На кандидат за кмет на община Варна с граждански организации и граждани   Раздел I. Долуподписаният кандидат за кмет на община Варна

......................................................................................................., ЕГН ...............................

издигнат за местните избори на 25.10.2015г. от

.............................................................................................................................. (партия, ИК)

ако бъда избран за кмет на община Варна, задължавам се след встъпването си в длъжност, но не по-късно от 90 дни след това, да инициирам или внеса за гласуване в Общински съвет - Варна следните инициативи:


   1. Финансова ревизия на Община Варна и публикуване на реалната ѝ финансова задлъжнялост, която се установи.

   2. Проверка на всички сделки с общинска собственост, обществени поръчки и договори на стойност над 100 000 лева през последните 10 бюджетни години и публикуване на Бяла книга с имената на собствениците или списък с 10-те най-големи акционери на съответното дружество, спечелило обществена поръчка на територията на община Варна.

   3. Инициатива по реда на чл.27 ал.1 т.2 от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум за границите на парка Морска градина.

   4. Издигнатата върху лобното място на Пламен Горанов Грамада на протеста срещу Общинския съвет мандат 2011 – 2015г., бившия кмет Кирил Йорданов и ТИМ, да се обозначи и узакони като паметник, без да се мести оттам.

   5. Гарантиране прозрачност и откритост на решенията на общинска администрация, включително в районните кметства, чрез публикуване в сайта на общината:
   а) на всички публични актове на кметовете, главните архитекти и директори на дирекции и общински фирми;
   б) на договорите за разпоредителни сделки с общинско имущество, не по-късно от 15 дни преди сключването им;
   в) на проектодоговорите като част от тръжната документация за обществени поръчки, както и на окончателния текст на договорите след приключване на тръжната процедура, но не по-късно от 15 дни преди официалното им сключване.

   6. Създаване на граждански съвет към кмета от професионалисти в различни области на обществения живот като консултативен орган към него. 

   7. Определяне на приемен ден или приемни дни за кмета на общината и районните кметове за граждани, сумарно не по-малко от 8 часа месечно за всеки от тях. 

   8. Предложение до общинския съвет за създаването на фонд за финансово подпомагане на дейността на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза  и осигуряването на помещения за постоянно целодневно безвъзмездно ползване от граждански организации и граждани за дейности в обществена полза.

   9. Предложенията на кмета за точки в дневния ред за заседанията на общинския съвет да влючват приоритетно постъпилите в община Варна общественозначими предложения и искания на граждани и граждански организации.


   Потвърждавам с подписа си, че ако бъда избран за кмет и в срок от 90 дни след встъпването ми в длъжност не инициирам или не внеса за гласуване в Общински съвет - Варна горепосочените инициативи, в 30 дневен срок след изтичането на срока за изпълнение ще си подам оставката като кмет или за всяко едно неизпълнено в срок предизборно обещание от горепосочените ще заплатя доброволно по 1000 (хиляда) лева обезщетение на всяко физическо и юридическо лице, подписало настоящия предизборен публичен обществен договор в качеството на кредитор на част от общественото доверие. 

   Задължавам се сумите за обезщетение да заплатя доброволно с бюджетен превод към общинския бюджет по банковата сметка на Община Варна, код за вид плащане 44 51 00 (дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната), за да се използват за създаването на общински фонд за финансово подпомагане на дейността на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и осигуряването на помещения за постоянно целодневно безвъзмездно ползване от граждански организации и граждани за дейности в обществена полза, а именно за развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското общество, за защита на човешките права и околната среда.

   Ако горното не бъде сторено, подписалите и сключили настоящия договор с мен лица, могат да ми потърсят съдебна отговорност заради измамата, че съм имал намерение да изпълнявам поетите задължения, както и за неизпълнение на задължението за изплащане на обезщетение по исков път на основание чл.79 от Закона за задълженията и договорите.

   Раздел II. Гражданските организации и гражданите кредитори на доверие се задължават с подписа си да са толерантни относно изпълнението на горепосочените инициативи през целия 90 дневен срок, както и да не предприемат действия за принудително изпълнение в 30 дневния срок за доброволно изплащане на обезщетението.ПОДПИСИ на граждански организации и граждани, страни по настоящия договор:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .Гр. Варна, .............. 2015г.           ПОДПИС на кандидата за кмет: .   .   .   .   .   .   .   .   


ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите за кмет могат по своя преценка да сключват договор и с други граждани и организации, да задраскват някои от посочените инициативи, да добавят други свои обществени ангажименти. Основната идея е за поетите в предизборната кампания ангажименти да се носи лична отговорност, а не само политическа. Договорът е публичен. Към него кандидатът може да приложи копие от документ за образование и професионално-политическа автобиография.


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 1310

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 17.10.2015 - 13:56:30