Оптимизиране чрез предложения, сигнали и жалби до администрацията, прокуратурата и съда12. Жалба от 28.08.2019г. от ИК за местен референдум и СОПА до Административен съд – Варна срещу Решение № 519-9 по Протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Варна, с което ПК „Правна комисия“ е трансформирана във ВрК „Правна комисия“
Адм. дело 2742/2019г., АдСВ, обр. 02.10.2019г., докладчик Марияна Ширванян - X с-в

11. Жалба от 28.08.2019г. от СОПА срещу Заповед № РД – 0335/27.06.2017 г. на председателя на Административен съд – Варна за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Административен съд – Варна, в частта по точка 6. 
Адм. дело 2509/2019г., АдСВ, обр. 28.08.2019г., докладчик Наталия Дичева - XXIII с-в
        Определение № 2328 от 12.09.2019г. - отхвърля искането за отвод
        Определение № 2329 от 12.09.2019г. - оставя без разглеждане жалбата
        Частна жалба от 25.09.2019г. срещу Определение № 2329 от 12.09.2019г.

10. Жалба вх.№ ОС19000447ВН от 08.07.2019г. (PDF, JPG) по описа на Община Варна (вх.№ 11228/15.07.2019г. по описа на Адм. съд - Варна) чрез председателя на ОС Варна Тодор Балабанов до Административен съд - Варна, срещу Решение № 166-17 на ОС – Варна по протокол № 3 от заседание, проведено на 14.12.2007г., с което на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.49, ал.2 ЗМСМА, и чл.88, ал.4 от Правилника, по предложение на Борислав Гуцанов, ОС – Варна е упълномощил Председателя на ОС да сключва консултантски договори с експерти и консултанти - юристи, икономисти, инженери и други специалисти, като разходите да бъдат за сметка на ОС – Варна.
Адм. дело 1982/2019г., АдСВ, обр. 16.07.2019г., докладчик Гергана Стоянова - XXXII с-в
      Опис на административната преписка - 02.08.2019г. 
      Разпореждане
      Молба с.д. 13330 от 03.09.2019г. от ОС в изпълнение на разпореждането и искане за отвод
      Становище от 24.09.2019г. от СОПА по исканто за отвод

9. Жалба-сигнал вх.№ ЕП-19-1 от 21.05.2019г. от СОПА до ЦИК относно нарушения на Изборния кодекс при проверката на обстоятелствата по чл.351 ал.1 във връзка с § 1 т.3, включително за знаковата кандидатура на Делян Славчев Пеевски
        Сигнал вх.№ ЕП-19-1/1 от 24.05.2019г. относно нарушение на основен принцип в изборния процес и прилагането на Изб. кодекс – прозрачността, при прякото излъчване и видеозаписите на заседанията на ЦИК 
        Протокол № 48 от заседанието на ЦИК на 22.05.2019г. - обединен
        Протокол № 49 от заседанието на ЦИК на 23.05.2019г. - обединен
        Извлечение от протоколи № 48 и № 49 - с частите, в които се обсъжда сигналът 
        Протокол № 50 от заседанието на ЦИК на 24.05.2019г. - със заличени стр. 60, 61, 63 и др.
        Отговор изх.№ ЕП-23-107 от 23.05.2019г. от ЦИК
        Жалба от 26.05.2019г. от СОПА срещу отговора на ЦИК до ВАС


8. Сигнал от 12.04.2019г., рег.вх.№ ххх от 15.04.2019г. от СОПА, чрез Председателя на  Административен съд - Варна до Висшия съдебен съвет и Специализираната прокуратура, с приложени два неправомерно задържани, непрепратени и процедурно заметени сигнала за злоупотреби със звукозаписи от съдебни заседания и за наличието на междуинституционална репресивна ОПГ (организирана престъпна група) за съдебен и административен произвол, с участието на съдии от Административен съд - Варна и служители в ТД на НАП Варна, с фунция да прикрива случаи на некадърност, корупция и престъпления във властта, както и да потиска и наказва гражданската активност за тяхното разкриване. 

***7.
Жалба рег.вх.№ 37842-5 от 20.09.2018г. по описа на ТД на НАП Варна, до Административен съд - Варна 
     Жалбата е срещу мълчалив отказ по молби вх.№№ 37842 от 11.07.2018г. и 37842-3 от 21.08.2018г. и срещу писма изх.№№ 37842-2 от 18.07.2018г. и 37842-4 от 30.08.2018г. С молбите е поискано на основание чл.34 ал.1 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК да ни бъде осигурена възможност да прегледаме документите по преписката, както и да ни бъдат предоставени копия от резолюцията, с която е определен инспекторът за извършване на конкретна проверка и от иницииращия документ по смисъла на чл.24 от АПК – искане или сигнал от орган, гражданин или организация, от които да са видни правното основание и датата на започване на производството по смисъла на чл.25 от АПК. 
Адм.д. № 2730 от 2018г. на Адм. съд Варна, образувано по жалба на СОПА вх.№ 37842-5 от 20.09.2018г. по описа на ТД на НАП 
        Молба от 25.09.2018г. за служебно изискване на преписката
        Уточняваща молба от 03.10.2018г.
        Определение № 11011 от 04.10.2018г.
        Молба от 08.10.2018г. относно изискване на цялата преписка във връзка с обжалването на определение № 11011 / 04.10.2018г. и удължаване на срока за обжалване
        Молба от 16.10.2018г. за определяне на срок при бавност 
        Частна жалба вх.№ от 16.10.2018г.
        Молба от 26.10.2018г.
        Писмо вх.№ с.д. 18620 от 29.10.2018г.
        Молба от 31.10.2018г.
        Молба от 02.11.2018г.
Адм.д. № 13682 от 2018г. на ВАС, Осмо отделение, обр. на 08.11.2018г.  
        Определение № 14059 от 16.11.2018г. - оставя в сила

        Молба от 30.11.2018г. 

---
Нова молба вх.№ 37842-29 от 30.11.2018г. от СОПА до ТД на НАП за преглед на преписката по проверката и копия от документи  


****************

6. Предложение вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г. до Председателя на Административен съд - Варна относно информационна лекция - обзор на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер, фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.

****************

5. Жалба - сигнал рег.№ 8201 от 15.09.2017г. по описа на ВОП, чрез ВОП до ВАП.
     Жалбата е срещу постановление от 30.06.2017г. на ОП Варна, пр. № 8201 /2017г. и постановление от 23.05.2017г. на РП Варна, с които е отказано образуването на досъдебно производство по преписка № 16650 /2016г. с предмет проверка на данни за антидатиране на документ в Община Варна - Решение рег.№ ДОИ16000179ВН_001ВН_001ВН с дата 21.11.2016г.
     Сигналите са за: 1. 10 аналогични случаи с данни за антидатиране. 2. Удостоверяване от юрисконсулт на неверни обстоятелства пред съд и подбуждане на свидетел към лъжесвидетелстване. 3. Безстопанственост на кмета със значителни бюджетни щети.
     Приложения - копия.
         Пликове с клеймо 14.12.2016г. 
         Извадка от регистъра на изходящата кореспонденция на общината за 14.12.2016г.
         Протокол от 24.01.2017г. и протокол от 21.03.2017г. по адм.д. № 3129/2016г. на АдС Варна.
         Писмо изх.рег.№ ДОИ17000102ВН_007ВН /24.08.2017г.
         Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.
         Определение № 2438 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.

Писмо изх. рег.№ 1226/2017г. от 29.09.2017г. на ВАП с молба СОПА да уточни прави ли искане за отвод на АП - Варна
Уточнение от 04.10.2017г. от СОПА
Постановление от 23.10.2017г. по пр. вх.№ 1226/2017г., с което ВАП потвърждава постановлението на ВОП от 30.06.2017г. по пр.вх.№ 8201/2017г., с което е потвърдено постановлението от 23.05.2017г. по пр. вх.№ 16650/2017г. на ВРП за отказ да се образува досъдебно производство 

****************

4. Предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. до ЦИК за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС чрез уточняване на изискванията към кръговете на лицата с право да участват в инициативен комитет, да подкрепят подписка и да гласуват на местен референдум  
     Заявление за ДОИ и искане по чл.256 от АПК вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      
Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г. на ЦИК, според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане 

****************

3. Жалба - сигнал от 26.09.2016г., вх.№ РД16020931ВН от 28.09.2016г. до кмета срещу секретаря на община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления за ДОИ в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ

****************

2. Жалба срещу решение № 3449-НР/07.09.2016г. на ЦИК
Решението ограничава регистрацията на инициативни комитети с позиция само по един или два от трите въпроса за националния референдум на 06.11.2016г.
Адм.д. № 10019 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на СОПА, с.з. на 14.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 2
     Жалба от СОПА от 10.09.2016г.  
     Становище на СОПА за с.з. от 14.09.2016г. 
     Протокол от с.з. на 14.09.2016г. 
     Съдебно решение от 14.09.2016г.   
     Сигнал до комисията по професионална етика във ВАС от 15.09.2016г., вх. № 13824 от 16.09.2016г.
          Становище на КПЕ изх.№ 684 от 13.10.2016г.
     Искане за отмяна от 15.09.2016г., вх. № 13820 от 16.09.2016г.   
Адм.д. № 11222 от 2016г. на ВАС, петчленен състав
     Определение № 11098 от 21.10.2016г. по адм. дело № 11222/2016г.
    
Частна жалба от 03.11.2016г. до 7-чл с-в срещу определение № 11098 от 21.10.2016г., вх. номер 16084 от 07.11.2016г.
Адм.д. № 12672 от 2016г. на ВАС, седемчленен състав, I колегия
     
Определение
№12614 от 22.11.2016г. по адм. дело № 12672/2016г.
Адм.д. № 9971 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на БСНГИ, с.з. на 13.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 1
    
Протокол от с.з. на 13.09.2016г.  
     Съдебно решение от 13.09.2016г. 

****************

1. Сигнал от 09.08.2016г. до РП Нови пазар за читалищата - относно порочни решения на ОС Каспичан от 28.07.2016г. за обявяване на имоти публична общинска собственост, предоставени за ползване на читалища съгласно Закона за народните читалища, за частна общинска собственост; тяхното протестиране от прокуратурата пред Административен съд - Шумен и спиране изпълнението на решенията, за които е допуснато предварително изпълнение 
     
Постановление от 03.10.2016г. на РП Нови пазар, от което е видно, че ОС Каспичан е отменил порочните си решения
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

 Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 1721

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.09.2016 - 19:55:56