Оптимизиране чрез предложения, сигнали и жалби до администрацията, прокуратурата и съда

16. Сигнал от 13.03.2020г. от СОПА до Върховна касационна прокуратура относно данни за ОПГ за извършване и прикриване на корупционно-мотивирани злоупотреби, свързани със старите картни планове в архива на Община Варна, с участието на общински служители, съдии и прокурори. Има вр. с адм.д. № 2247/2017г. на Адм. съд – Варна и адм.д. № 750/2018г. на ВАС, пето отд. като втора инстанция; адм.д. № 3424/2017г. на Адм. съд – Варна и адм.д. № 5576/2018г. на ВАС, пето отд. като втора инстанция
       Писмо № 3821/2020г. от 18.06.2020г. от ВКП - връща (изпраща повторно) сигнала на ВОП по повод преценката на ВОП в молба с.д. № 17572/08.11.2017г., цитирана в протокола от с.з. на 14.11.2017г., че не са налице предпоставките на чл.16, ал. 1, т. 3 от АПК за встъпване и участие на ВОП в производството по адм. дело № 2247/2017г. на Адм. съд – Варна.


15. Становище от 01.03.2020г., вх.рег.№ ОС20000078ВН_001ВН от 02.03.2020г., от СОПА и представители на гражданското общество, присъствали на „Ежегоден граждански форум – Конференция по демокрация 2020“, състоял се в гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“, 29 февруари - 1 март 2020г. относно Предложение вх.рег.№ ОС20000078ВН от 31.01.2020г. на общинския съветник Христо Атанасов за преименуване на ПК „Правна комисия“ във ВрК „Правна комисия“, за целия мандат 2019 – 2023г. на Общински съвет - Варна
      Сигнал вх.рег.№ РД-20-9907-7 от 04.03.2020г. от СОПА до Областния управител на област Варна с приложени предложението и становището 
          Писмо изх.рег.№ РД-20-9907-7/09.03.2020г. – Обл. управител иска становище от Председателя на ОбС    

      Сигнал вх.рег.№ от 04.03.2020г. от СОПА до Окръжна прокуратура - Варна с приложени предложението на Христо Атанасов и становището на СОПА и гражданите
          Резолюция изх.№ 2071/20 от 09.03.2020г. – прокурор Силвиян Иванов прекратява преписката 
      1. Съобщение за предстоящо заседание на 03.07.2020г. (петък) от 11:00ч. на Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Варна”, Проект за дневен ред и Проектоматериали, публикуванo на 01.07.2020г.
      2. Съобщение за проведеното заседание: (По предложение на заместник-председателя на Общинския съвет Христо Атанасов бе решено постоянната комисия „Правна“ да бъде трансформирана във временна.)

14. Жалба от 27.11.2019г., вх.№ ОС19000726ВН от 28.11.2019г. по описа на Община Варна, чрез председателя на ОбС Варна Тодор Балабанов до Административен съд - Варна, срещу Решение № 2 от 11.11.2019г. на ОбС – Варна, с което на основание чл.30 ал.4 от Правилника на ОбС – Варна ОбСВ – Варна създава работна група за изработване на проект на Правилник за дейността на ОбС – Варна 
Молба вх.№ 17888/03.12.2019г. по описа на Адм. съд - Варна относно:
     I. Служебно изискване на преписка по жалба вх.№ ОС19000726ВН от 28.11.2019г.
     II. Уточнения по основанията на жалбата и пороците на обжалвания акт.
     III. Искания по доказателствата..
     IV. Искания за спиране на изпълнението.
     V. Петитум.
Адм. дело 3302/2019г., АдСВ, обр. 03.12.2019г., докладчик Елена Янакиева - XXXIV състав
     Разпореждане от 03.12.2019г. с указания към жалбоподателя     Съобщение за разпореждането
     Уточняваща молба с.д.17935 /03.12.2019г., в изпълнение на разпореждането
     Разпореждане от 04.12.2019г. с указания към ответника    
     Молба от 04.12.2019г. от СОПА с искане за обявяване на делото за дело с обществен интерес
     Разпореждане от 04.12.2019г. - ще се произнесе по искането след изпълнението на указанията от ответника
     Молба - уточнение от 05.12.2019г. от СОПА на жалбата – обжалва се и решението на ОбС от 05.12.2019г. по предложение рег.№ ОС19000739БН от 04.12.2019г. 
       Правилник на ОбС Варна с дата 07.07.2019г. (отменен) (PDF)
       Проект на Правилник на ОбС Варна с дата 18.11.2019г., 14:40часа, изпратен по е-поща на 04.12.2019г. (DOC) 
       Проект на Правилник на ОбС, публикуван за обществена консултация на 19.11.2019г. (PDF)
       Проект на Правилник на ОбС, предложен с предложението рег.№ ОС19000739БН от 04.12.2019г. (PDF)
       Правилник на ОбС Варна - приложение към Решение 3-1 (2) от 05.12.2019г. по предложение рег.№ ОС19000739ВН от 04.12.2019г. (новоприет) (PDF)
     Разпореждане от 06.12.2019г.
     Определение № 3101 от 06.12.2019г. с указания към жалбоподателя 
     Уточняваща молба от 12.12.2019г., вх.рег. № с.д. 18471 от 13.12.2019г.
     Определение № 3164 от 16.12.2019г. - оставя без разглеждане 
     Искане с.д. 18758/18.12/2019г. относно данни за съд. актове, постановени по адм.д. № 3302 /2019г. 
     
Молба от 20.12.2019г. за определяне на срок при бавност относно непроизнасяне по искане за справка и непредоставяне на данни за съдебните актове, постановени по делото
     Молба с.д. 18977 /20.12.2019г. за издаване на съдебно удостоверение 
     Частна жалба от 27.12.2019г. (вх.№ 832/16.01.2020г. на ВАС)
          
Разпореждания № 17096 и 17098 от 30.12.2019г.
     Заявление по чл.256 ал.2 ГПК и Сигнал до КПЕ от 03.01.2020г. 
                 
Становище изх.№ 121/07.02.2020г. на КПЕ при ВАС по сигнала от 03.01.2020г. 
     Молба с.д. ххх  /06.01.2020г. относно уточнение от съда на указанията в разпореждане от 30.12.2019г. и определяне на нов срок за изпълнение
     Разпореждане от 04.02.2020г. от председателя на III отд. на ВАС по частната жалба 
     Разпореждане № 4011 от 13.04.2020г. по адм.д. № 3041 на ВАС, постановено от едночленен съдебен състав с председател съдия Марио Димитров
    

13. Сигнал от 27.10.2019г., вх.рег.№ PRB201903442286I от 28.10.2019г., от СОПА до Главния прокурор на РБ (пр.пр.2479/19 по описа на СП) относно сигурността на изборния процес, националната сигурност, националната киберсигурност и националния суверенитет на Република България във връзка с местонахождението и юрисдикцията на сървърите и защитата на данните в сайта на ЦИК от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“, с искане прокуратурата да уведоми служебно  за сигнала и данните в него премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и посланика на САЩ
    Уточнения и допълнения от 23.01.2020г., представени на КПКОНПИ 
    Постановление от 31.03.2020г., изх.№ от 06.04.2019г. по пр.пр. 2479/2019г. на Специализираната прокуратура, постановено от прокурор Венцислав Фердинандов – отказва да образува наказателно производство
     

12. Жалба от 28.08.2019г. от ИК за местен референдум и СОПА до Административен съд – Варна срещу Решение № 519-9 по Протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Варна, с което ПК „Правна комисия“ е трансформирана във ВрК „Правна комисия“
   Протокол № 13 от 29.09.2016г. с обжалваното Решение № 519-9 на Общински съвет – Варна, с което ПК „Правна комисия“ е трансформирана във ВрК „Правна комисия“
Адм. дело 2742/2019г., АдСВ, обр. 02.10.2019г., докладчик Марияна Ширванян - X състав
   Разпореждане № 13271 от 03.10.2019г.
   Молба от 14.10.2019г. относно документ за платена такса и преценка за наличието на обстоятелства за отвод
   Молба от 14.10.2019г. относно издаване на съдебно удостоверение
   Съдебно удостоверение изх.№ 4493 /15.10.2019г.  
   Определение № 2599 от 15.10.2019г.
   Молба от 17.10.2019г. за определяне на срок при бавност относно предизборно неизискване на преписка и неконституиране на ответник
       Становище №1/21.10.2019г. (изх.№ 4557/21.10.2019г.) на съдия Марияна Ширванян по молбата за бавност
       Молба с.д. 15713/23.10.2013г. за копие от становището на съдия Марияна Ширванян по молбата за бавност
       Определение от 13.11.2019г. по дело 83 от 2019г. на ВАС по молбата за определяне на срок при бавност
   Молба от 21.10.2019г. относно изпълнение на т.2 от разпореждане № 13271/03.10.2019г. и определение № 2599/15.10.2019г. 
   Определение № 2672 от 24.10.2019г. - определя предмета на спора
   Разпореждане от 24.10.2019г. 
   Уведомително писмо изх.рег.№ ОС19000677ВН_002ВН от 25.10.2019г., че информацията по съдебното удостоверение е изпратена по делото
   Разпореждане от 30.10.2019г.
   Молба с.д. 16332 от 05.11.2019г. от ОбС Варна с приложени доказателства
   Разпореждане от 07.11.2019г.
   Молба от 20.11.2019г. със становище по молба с.д. 16332 от 05.11.2019г.
   Разпореждане от 26.11.2019г.
   Определение № 3003 от 27.11.2019г., съобщено на 03.12.2019г. (срок за изп. 10.12.2019г.) 
   Уточняваща молба от 10.12.2019г. 
   Искане с.д. 18812 от 18.12/2019г. относно данни за съд. актове, по
   Определение № 3179 от 18.12.2019г. - без уважение искането за удължаване срока за вн. на д.т. за обява в ДВ
   Определение № 3204 от 19.12.2019г. за прекратяване на делото по отношение на ИК и указания към СОПА
   Молба с.д. 18976 /20.12.2019г. относно прилагане по делото на разпореждането на председателя на съда за смяна на статистическия код на делото от 1700 (ЗМСМА – едночленни състави) на 4000 (подзаконови нормативни актове - тройни състави) или на копие от Протокола от избор на съдията докладчик по делото със статистически код 4000 (подзаконови нормативни актове - тройни състави)
   Разпореждане № 16880 от 20.12.2019г. 
   Разпореждане № 16956 от 20.12.2019г. 
   Молба от 27.12.2019г. относно продължаване на срока за внасяне на д.т. за публикация в ДВ и уточняване на правния интерес след уточняване на статистическия код на делото и съдебния състав, включително на неговата численост 
   Определение № 31 от 07.01.2020г. - оставя без разглеждане жалбата,  прекратява производството 
   Частна жалба от 14.01.2020г. срещу определения № 3179/18.12.2019г., 3204/19.12.2019г. и 31/07.01.2020г.
    Разпореждане от 15.01.2020г. да се представи препис от ч.ж., подадена по е-поща
    Уточняваща молба от 24.01.2020г.
    Регистрационна карта вх.№ 2281 от 10.02.2020г. по описа на ВАС, трето отделение
  
11. Жалба от 28.08.2019г. от СОПА срещу Заповед № РД – 0335/27.06.2017 г. на председателя на Административен съд – Варна за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Административен съд – Варна, в частта по точка 6. 
Адм. дело 2509/2019г., АдСВ, обр. 28.08.2019г., докладчик Наталия Дичева - XXIII с-в
        Определение № 2328 от 12.09.2019г. - отхвърля искането за отвод
        Определение № 2329 от 12.09.2019г. - оставя без разглеждане жалбата
        Частна жалба от 25.09.2019г. срещу Определение № 2329 от 12.09.2019г.

10. Жалба вх.№ ОС19000447ВН от 08.07.2019г. (PDF, JPG) по описа на Община Варна (вх.№ 11228/15.07.2019г. по описа на Адм. съд - Варна) чрез председателя на ОбС Варна Тодор Балабанов до Административен съд - Варна, срещу Решение № 166-17 на ОбС – Варна по протокол № 3 от заседание, проведено на 14.12.2007г., с което на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.49, ал.2 ЗМСМА, и чл.88, ал.4 от Правилника, по предложение на Борислав Гуцанов, ОС – Варна е упълномощил Председателя на ОбС да сключва консултантски договори с експерти и консултанти - юристи, икономисти, инженери и други специалисти, като разходите да бъдат за сметка на ОС – Варна.
      Молба от 12.07.2019г. за служебно изискване на преписката 
Адм. дело 1982/2019г., АдСВ, обр. 16.07.2019г., докладчик Гергана Стоянова - XXXII с-в
      Разпореждане № 10235/22.07.2019г. – задължава оспорващото ЮЛНЦ да представи док. за внесена ДТ 10лв
      Молба от 25.07.2019г. относно изпълнение на разп. № 10235/22.07.2019г. и искане по доказателствата
      Опис на административната преписка – 02.08.2019г. 
      Разпореждане от 05.08.2019г.
      Разпореждане от 13.08.2019г.
      Разпореждане от 22.08.2019г.
      Молба с.д. 13330 от 03.09.2019г. от ОбС в изпълнение на разпореждането и искане за отвод
      Съобщение с разпореждане 12381/13.09.2019г. за становище по молбата от 03.09.2019г. с искане за отвод
      Становище с.д. 14188 от 24.09.2019г. от СОПА по искането за отвод 
      Разпореждане 13023 от 30.09.2019г. 
      Разпореждане от 08.10.2019г.
      Разпореждане 14333 от 30.10.2019г., изпратено с напомнително писмо изх.№ 4722/30.10.2019г.
      Молба с.д. 16485 от 07.11.2019г. от ОбС в изпълнение на Разпореждане 14333 от 30.10.2019г. 
      Разпореждане от 28.11.2019г.  
      Молба с.д. 18330 от 10.12.2019г. от ОбС в изпълнение на разпореждането и искане за прекратяване на производството
      Разпореждане № 16474 от 12.12.2019г.: „... да уточни коя от разпоредбите на представените по делото редакции на Правилника на ОбС обвързва с оспореното решение.“
      Уточняваща молба от 27.12.2019г. относно: I. Изпълнение на разпореждане № 16474 /12.12.2019г. II. Становище по искането за прекратяване на производството.
      Разпореждане № 546 /15.01.2020г. – указва да се изложат конкретни фактически и правни доводи, на които се основава правният интерес
      Уточняваща молба от 24.01.2020г. относно изпълнение на разпореждане № 546 /15.01.2020г. 
      Определение № 1389 от 26.06.2020г. – оставя без разглеждане 

9. Жалба-сигнал вх.№ ЕП-19-1 от 21.05.2019г. от СОПА до ЦИК относно нарушения на Изборния кодекс при проверката на обстоятелствата по чл.351 ал.1 във връзка с § 1 т.3, включително за знаковата кандидатура на Делян Славчев Пеевски
       
Сигнал вх.№ ЕП-19-1/1 от 24.05.2019г. относно нарушение на основен принцип в изборния процес и прилагането на Изб. кодекс – прозрачността, при прякото излъчване и видеозаписите на заседанията на ЦИК 
        Протокол № 48 от заседанието на ЦИК на 22.05.2019г. - обединен
        Протокол № 49 от заседанието на ЦИК на 23.05.2019г. - обединен
        Извлечение от протоколи № 48 и № 49 - с частите, в които се обсъжда сигналът 
        Протокол № 50 от заседанието на ЦИК на 24.05.2019г. - със заличени стр. 60, 61, 63 и др.
        Отговор изх.№ ЕП-23-107 от 23.05.2019г. от ЦИК
        Жалба от 26.05.2019г. от СОПА срещу отговора на ЦИК до ВАС


8. Сигнал от 12.04.2019г., рег.вх.№ ххх от 15.04.2019г. от СОПА, чрез Председателя на  Административен съд - Варна до Висшия съдебен съвет и Специализираната прокуратура, с приложени два неправомерно задържани, непрепратени и процедурно заметени сигнала за злоупотреби със звукозаписи от съдебни заседания и за наличието на междуинституционална репресивна ОПГ (организирана престъпна група) за съдебен и административен произвол, с участието на съдии от Административен съд - Варна и служители в ТД на НАП Варна, с фунция да прикрива случаи на некадърност, корупция и престъпления във властта, както и да потиска и наказва гражданската активност за тяхното разкриване. 

***7.
Жалба рег.вх.№ 37842-5 от 20.09.2018г. по описа на ТД на НАП Варна, до Административен съд - Варна 
     Жалбата е срещу мълчалив отказ по молби вх.№№ 37842 от 11.07.2018г. и 37842-3 от 21.08.2018г. и срещу писма изх.№№ 37842-2 от 18.07.2018г. и 37842-4 от 30.08.2018г. С молбите е поискано на основание чл.34 ал.1 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК да ни бъде осигурена възможност да прегледаме документите по преписката, както и да ни бъдат предоставени копия от резолюцията, с която е определен инспекторът за извършване на конкретна проверка и от иницииращия документ по смисъла на чл.24 от АПК – искане или сигнал от орган, гражданин или организация, от които да са видни правното основание и датата на започване на производството по смисъла на чл.25 от АПК. 
Адм.д. № 2730 от 2018г. на Адм. съд Варна, образувано по жалба на СОПА вх.№ 37842-5 от 20.09.2018г. по описа на ТД на НАП 
        Молба от 25.09.2018г. за служебно изискване на преписката
        Уточняваща молба от 03.10.2018г.
        Определение № 11011 от 04.10.2018г.
        Молба от 08.10.2018г. относно изискване на цялата преписка във връзка с обжалването на определение № 11011 / 04.10.2018г. и удължаване на срока за обжалване
        Молба от 16.10.2018г. за определяне на срок при бавност 
        Частна жалба вх.№ от 16.10.2018г.
        Молба от 26.10.2018г.
        Писмо вх.№ с.д. 18620 от 29.10.2018г.
        Молба от 31.10.2018г.
        Молба от 02.11.2018г.
Адм.д. № 13682 от 2018г. на ВАС, Осмо отделение, обр. на 08.11.2018г.  
        Определение № 14059 от 16.11.2018г. - оставя в сила

        Молба от 30.11.2018г. 

---
Нова молба вх.№ 37842-29 от 30.11.2018г. от СОПА до ТД на НАП за преглед на преписката по проверката и копия от документи  


****************

6. Предложение вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г. до Председателя на Административен съд - Варна относно информационна лекция - обзор на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер, фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.

****************

5. Жалба - сигнал рег.№ 8201 от 15.09.2017г. по описа на ВОП, чрез ВОП до ВАП.
     Жалбата е срещу постановление от 30.06.2017г. на ОП Варна, пр. № 8201 /2017г. и постановление от 23.05.2017г. на РП Варна, с които е отказано образуването на досъдебно производство по преписка № 16650 /2016г. с предмет проверка на данни за антидатиране на документ в Община Варна - Решение рег.№ ДОИ16000179ВН_001ВН_001ВН с дата 21.11.2016г.
     Сигналите са за: 1. 10 аналогични случаи с данни за антидатиране. 2. Удостоверяване от юрисконсулт на неверни обстоятелства пред съд и подбуждане на свидетел към лъжесвидетелстване. 3. Безстопанственост на кмета със значителни бюджетни щети.
     Приложения - копия.
         Пликове с клеймо 14.12.2016г. 
         Извадка от регистъра на изходящата кореспонденция на общината за 14.12.2016г.
         Протокол от 24.01.2017г. и протокол от 21.03.2017г. по адм.д. № 3129/2016г. на АдС Варна.
         Писмо изх.рег.№ ДОИ17000102ВН_007ВН /24.08.2017г.
         Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.
         Определение № 2438 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.

Писмо изх. рег.№ 1226/2017г. от 29.09.2017г. на ВАП с молба СОПА да уточни прави ли искане за отвод на АП - Варна
Уточнение от 04.10.2017г. от СОПА
Постановление от 23.10.2017г. по пр. вх.№ 1226/2017г., с което ВАП потвърждава постановлението на ВОП от 30.06.2017г. по пр.вх.№ 8201/2017г., с което е потвърдено постановлението от 23.05.2017г. по пр. вх.№ 16650/2017г. на ВРП за отказ да се образува досъдебно производство 

****************

4. Предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. до ЦИК за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС чрез уточняване на изискванията към кръговете на лицата с право да участват в инициативен комитет, да подкрепят подписка и да гласуват на местен референдум  
     Заявление за ДОИ и искане по чл.256 от АПК вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      
Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г. на ЦИК, според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане 

****************

3. Жалба - сигнал от 26.09.2016г., вх.№ РД16020931ВН от 28.09.2016г. до кмета срещу секретаря на община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления за ДОИ в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ

****************

2. Жалба срещу решение № 3449-НР/07.09.2016г. на ЦИК
Решението ограничава регистрацията на инициативни комитети с позиция само по един или два от трите въпроса за националния референдум на 06.11.2016г.
Адм.д. № 10019 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на СОПА, с.з. на 14.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 2
     Жалба от СОПА от 10.09.2016г.  
     Становище на СОПА за с.з. от 14.09.2016г. 
     Протокол от с.з. на 14.09.2016г. 
     Съдебно решение от 14.09.2016г.   
     Сигнал до комисията по професионална етика във ВАС от 15.09.2016г., вх. № 13824 от 16.09.2016г.
          Становище на КПЕ изх.№ 684 от 13.10.2016г.
     Искане за отмяна от 15.09.2016г., вх. № 13820 от 16.09.2016г.   
Адм.д. № 11222 от 2016г. на ВАС, петчленен състав
     Определение № 11098 от 21.10.2016г. по адм. дело № 11222/2016г.
    
Частна жалба от 03.11.2016г. до 7-чл с-в срещу определение № 11098 от 21.10.2016г., вх. номер 16084 от 07.11.2016г.
Адм.д. № 12672 от 2016г. на ВАС, седемчленен състав, I колегия
     
Определение
№12614 от 22.11.2016г. по адм. дело № 12672/2016г.
Адм.д. № 9971 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на БСНГИ, с.з. на 13.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 1
    
Протокол от с.з. на 13.09.2016г.  
     Съдебно решение от 13.09.2016г. 

****************

1. Сигнал от 09.08.2016г. до РП Нови пазар за читалищата - относно порочни решения на ОС Каспичан от 28.07.2016г. за обявяване на имоти публична общинска собственост, предоставени за ползване на читалища съгласно Закона за народните читалища, за частна общинска собственост; тяхното протестиране от прокуратурата пред Административен съд - Шумен и спиране изпълнението на решенията, за които е допуснато предварително изпълнение 
     
Постановление от 03.10.2016г. на РП Нови пазар, от което е видно, че ОС Каспичан е отменил порочните си решения
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

 

 
Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 2346

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.09.2016 - 19:55:56