Градинката на Севастопол: Сигнал до ВСС и ВКП за злоупотреби срещу съдебната власт.


Градинката на Севастопол - огледало на родната действителност:

ЧРЕЗ Апелативна прокуратура Варна
ДО Върховна касационна прокуратура


ИЗЛОЖЕНИЕ   PDF 98K  DOC 42K
от Юлиян Атанасов Чолаков, 
бул.”Владислав Варненчик” № 133 бл.40 вх.А ап.43,
п.код 9004 гр. Варна , тел. 0888 491445


ОТНОСНО
сигнал до Висшия съдебен съвет
УИН: f15120a0459 от 25.10.2008 г., подаден по интернет на адрес: 
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

I. Повод за подаването на сигнала.
II. Текст на сигнала и обстоятелства.
III. Допълнения към сигнала:
1. Представяне от Община Варна на подвеждаща справка на съда.
2. Примери за невярно документиране в деловодството на Административен съд – Варна (АдСВ)
3. Манипулиране на системата за случаен избор на докладчик в АдСВ.
4. Втори пример за манипулиране на системата за случаен избор на докладчик в АдСВ. Скрит или изгубен от Върховния административен съд (ВАС) или АдСВ документ, съдържащ искане до ВАС и сигнал до Инспектората към ВСС.
5. Недобросъвестно свършена работа от варненски прокурори.

I. ПОВОД ЗА ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛА.
Поводът е свързан с некадърните паркоустройствени действия в градина Севастопол в края на пролетта и през лятото на 2008 г. Част е от гражданската ми реакция на унищожаването на ценни едроразмерни дървета и данните за съгласувани действия между общинска и областна администрация, полицията, прокуратурата и Административен съд Варна (АдСВ) за прикриване на “сезонните” и “документни” нередности, за съхраняване името на кмета и доусвояване на предвидените за паркоустройството средства.
Конкретният повод е съмнението ми за нерегламентирано взаимодействие между съдия в АдСВ и областната управа. Предвид, че сигналът е препратен от ВСС на ВКП и проверката ще се извършва от ВКП, в точка III са добавени данни за взаимносвързани деяния, насочени срещу съдебната власт, проверката на които е от компетенцията на ВКП.

нагоре

II. ТЕКСТ НА СИГНАЛА И ОБСТОЯТЕЛСТВА.
Оригиналният текст на подадения по интернет сигнал е следният: 
"Заострям вниманието, че с настоящия сигнал НЕ СЕ ИСКА преразглеждането на относимите съдебни актове. Целта е да се инициира проверка на наличните данни за корупционен административен натиск върху съдия Ралица Андонова от Административен съд Варна, за да не върне НЕЗАБАВНО
процесното искане от 14.07.2008 г. (с приложения 1., 2. и 3.) на областния управител за бързо произнасяне ПО НАДЛЕЖНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД, както и върху съдия Таня Радкова от ВАС, за да не се произнася по частната жалба и допълнително да бави иначе бързото производство в полза на доброто име и доброто взаимодействие между администрациите на община, областна управа и административен съд в град Варна.
В прикачения файл 4.PDF има 4 документа на 5 страници.

25.10.2008 г., 17ч 20мин"

Случаят е следният. На 14.07.2008 г. заедно с Мария и Александър Христови подадохме до Областния управител искане РД-08-9400-911 /14.07.2009 г. (с приложения 1., 2. и 3.) за незабавно спиране на предварителното изпълнение на заповед № 2446 /11.07.2008 г.  на и.д. кмет на Община Варна за извършване в градина Севастопол на “необходимите работи” за почистване и подравняване на терена, тъй като въз основа на същата се извършват изкопни работи с механизирана дълбачка за изграждане на капкова напоителна система. Искането е съобразено с определението от 10.07.2008 г. по ЧАД № 1504 /2008 г. на АдСВ, с което е спряно изпълнението на заповед № 1464 /16.05.2008 г. на кмета за провеждане на резитба в градина Севастопол и което спиране по-късно е оставено в сила с определение № 10294 /10.10.2008 г. по адм. дело № 11264 /2008 г. на ВАС. На същата дата аналогично искане е подадено и до АдСВ (с приложения 1. и 2.) на основание чл.60 ал.5 изр.2 предл.2 от АПК с надеждата поне едната институция да реагира своевременно и адекватно.
Визираното тук искане до Областния управител РД-08-9400-911 /14.07.2009 г. е за бързо производство по чл.90 ал.3 от АПК във вр. с чл.45 ал.1 и ал.12 от ЗМСМА и чл.32 ал.2 изр.2 от ЗА, но първо е задържано 11 дни, след което е препратено за произнасяне на АдСВ. Образуваното в АдСВ адм. дело № 1865 /2008 г. е прекратено с опред. № 3135 /25.07.2008 г., като по този начин областната администрация е предпазена от неприятното задължение да изрази становище по случващото се в градина Севастопол по определения в АПК, ЗМСМА и ЗА административен ред. Докладчик е РАЛИЦА АНДОНОВА.
Важно е да се отбележи и да се повтори, че със заповед № 2446 /11.07.2008 г. и.д. кмет на Община Варна е наредил и допуснал предварителното изпълнение на “необходимите работи” уж само за да се почисти и подравни терена в интерес на сигурността, но го е сторил в ПЕТЪК, за да бъдат извършени в СЪБОТА и НЕДЕЛЯ “през главата” на АдСВ и изкопни работи за инсталирането на автоматизирана капкова напоителна система.
Не е ясно дали е извършено възлагане и заплащане за тази вероятно подходяща за усвояване на бюджетни средства напоителна система, но впоследствие и досега кметът упорито отказва да предостави каквито и да са данни за нея, поискани по реда на ЗДОИ.
Срещу определение № 3135 /25.07.2008 г. за прекратяване на адм. дело № 1865 /2008 г. на АдСВ е подадена частна жалба (ч.ж.) на 18.08.2008 г., на 09.09.2008 г. е образувано адм. дело № 11136 /2008 г. на ВАС с докладчик Таня Радкова, произнесла се с опред. № 11314 /29.10.2008 г., т.е. само 4 дни след подаването на сигнала в сайта на ВСС на 25.10.2008 г.
Остава неясно защо в продължение на 50 дни Таня Радкова не е намерила време да приключи със съдебен акт това иначе бързо според АПК производство от 14.07.2008 г., но дори да е случайност, ускоряващият резултат от сигнала до сайта на ВСС е отразен веднага.

нагоре

III. ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СИГНАЛА.
1. Представяне от Община Варна на подвеждаща справка на съда.
В изпълнение на указание по адм. дело 1640 /2008 г. на АдСВ главен юрисконсулт в Община Варна Цветан Янакиев е представил със с.д 10935 /15.07.2008 г. подвеждаща справка с невярно съдържание за дейностите в градина Севастопол за периода 01.07.2008 г. - 14.07.2008 г. със затаени данните за незаконни изкопни работи, застрашаващи кореновите системи на дърветата. От приложения по делото протокол на Първо РПУ Варна от 09.07.2008 г. се установява, че към момента се е извършвало прокопаване на канали за изграждане на поливна капкова система с механизирана дълбачка, чието неотразяване в справката е подвело съда относно действията по инсталирането на тази поливна система с неясен статут. Затаените незаконни изкопни работи и полагането на тръби в противоречие със съдебен акт и без скица, в която да е отчетено разположението на кореновите системи на дърветата е основното оплакване и по адм. дело 1684 /2008 г. на АдСВ.

нагоре

2. Примери за невярно документиране в деловодството на АдСВ.
2.1. Производството по адм. дело № 1640 /2008 г. на АдСВ е образувано по искане на основание чл.250 ал.1 от АПК за прекратяване на неоснователни и незаконосъобразни паркоустройствени действия в градина Севастопол. Регистрирано е в деловодната система на АдСВ с вх.№ 10437 /04.07.2008 г. (петък, заедно с вх.№ 10435 /04.07.2008 г., 15:09 ч), но в книгата по чл.251 ал.3 от АПК е вписано на 07.07.2008 г. (понеделник) в 10:37 ч. По този начин ръководството на АдСВ е осигурило възможност да се работи и през почивните дни в градина Севастопол, а незабавното разглеждане на искането по чл.250 ал.1 от АПК е отложено за следващата седмица. В такива случаи деловодителите в АдСВ казват, че са “само едни изпълнители” и правят каквото им се нареди. В замяна, ръководството на АдСВ пък не ги смята за длъжностни лица, подходящи за наказания…
(И ги защитава до дупка. Нагледен пример са документите по адм. дело 1989 /2008 г. на АдСВ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14)

2.2.
Производството по адм. дело № 1648 /2008 г. на АдСВ е образувано по искане на основание чл.250 ал.1 от АПК за защита срещу неосноватени и незаконосъобразни паркоустройствени действия в градина Севастопол. Регистрирано е в деловодната система на АдСВ с вх.№ 10530 от 07.07.2008 г. (понеделник) в 16:34 часа, но в книгата по чл.251 ал.3 от АПК е вписано на 08.07.2008 г. (вторник), с което е осигурено още време за “работа” в градина Севастопол. Наречено е ВТОРО ИСКАНЕ, тъй като на предходното подадено аналогично искане с вх.№ 10437 /04.07.2008 г. (петък) не е реагирал нито председателят на АдСВ, нито негов заместник, поради което се пораждат съмнения за системна корупционно-мотивирана намеса в работата на АдСВ, за да бъде осигурено време за довършване на неоснователните и незаконосъобразни паркоустройствени мероприятия.

нагоре

3. Манипулиране на системата за случаен избор на докладчик в АдСВ. 
При съпоставка на данните от входящия дневник на деловодната система с “труднодостъпния” и почти засекретен протокол за избор на докладчик се вижда, че за да се падне на съдия ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА, подаденото с вх.№ 10530 /07.07.2008 г. в 16:34 ч. искане е изпреварило с десетки позиции своя ред и още същия ден в 10:13 ч. вече е било разпределено. Т.е., документирано е, че този избор е извършен поне 6 часа преди самото искане да е постъпило в АдСВ, което разбира се е невъзможно без да се манипулира системата за случаен избор на докладчик.

нагоре

4. Втори пример за манипулиране на системата за случаен избор на докладчик в АдСВ. Скрит или изгубен от ВАС или АдСВ документ, съдържащ искане до ВАС и сигнал до Инспектората към ВСС.

Примерът не е свързан с казуса “Севастопол”, но е илюстрация за работата на БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ, РАЛИЦА АНДОНОВА и други съдии в АдСВ и ВАС. Описан е втори пример за манипулиране на системата за случаен избор на докладчик в АдСВ. Описан е и случай със скрит или изгубен от ВАС или АдСВ документ, съдържащ не само “неудобно” за председателя на АдСВ искане до ВАС, но и сигнал до Инспектората към ВСС, че председателят на пето отделение на ВАС АНДРЕЙ ИКОНОМОВ системно andrej_ikonomov.jpgоставя без движение ч.ж. с неправилното указание да се заплаща за разглеждането им държавна такса (ДТ) в размер на 5 лв, която не се дължи. Деянието по своята същност е с особено опасен за обществото характер - изнудване от висш магистрат в полза на ВСС в условията на рецидивиращо престъпление по служба и злоупотреба с власт. Защото заплащането на недължими съдебни такси води до преизпълнение на заложените в ЗДБ приходи от дейността на органите на съдебната власт, което преизпълнение според чл.2 ал.4 от ЗДБ се разпределя по ред, определен от ВСС.
Може да се каже, че с “изчезването” на този документ е осуетена навременната проверка от Инспектората към ВСС: 1. На движението на ч.ж. срещу определението, с което РАЛИЦА АНДОНОВА е прекратила адм. дело № 2019 /2008 г. на АдСВ срещу акт на председателя на АдСВ с абсурден аргумент. 2. На организацията в пето отделение на ВАС по събирането на ДТ за ч.ж., която организация най-вероятно е организирано-престъпна. Преградено е и сигнализирането на Председателя на ВАС, ВСС и ВКП.

Случаят е следният. С жалба от 08.08.2008 г. пред АдСВ е оспорена заповед № 0165 /22.07.2008 г., с която и.д. председателят на АдСВ Тинка Косева е съкратила работното време на съда с граждани за периода на съдебната ваканция. Според наличните тогава данни в сайта на АдСВ и ежедневно извършваните справки в деловодството на съда, по образуваното на 08.08.2008 г. адм. дело № 2019 /2008 г. за докладчик е определена Десислава Стоева. Тя се е отвела още същия ден с аргумент, че оспорването е срещу акт на председателя на АдСВ. На 14 август при поредната справка в деловодството на съда е подадена и молба с.д. 12497 /14.08.2008 г. с искане за доказателство и спиране на изпълнение. Тази молба веднага е резолирана “Към дело”. Самото дело също е прекратено с определение № 3421 /14.08.2008 г. от РАЛИЦА АНДОНОВА, която била посочена за заместник от следващия избран за докладчик БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ в молбата му за отпуск.
Вместо да се отведе като колежката си, РАЛИЦА АНДОНОВА е предпочела да прекрати адм. дело № 2019 /2008 г. на АдСВ с абсурдния аргумент, че съкращаването с 3 часа на работното време на АдСВ с граждани не засягало интересите на гражданите. Показателно за нейния професионализъм и признак за податливостта й на външно влияние е обстоятелството, че с решение № 64 /16.01.2009 г. по адм. дело № 2107 /2008 г. на АдСВ самата тя е отменила аналогичната заповед РД-0712 /11.07.2008 г. на председателя на Варненския окръжен съд, признавайки очевидно засегнатия интерес на гражданите.
Така или иначе, според официалните данни от АдСВ в системата на съда за случаен избор на докладчик нямало данни Десислава Стоева да е избирана за такъв по адм. дело № 2019 /2008 г., а само за избора на БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ. Самата Десислава Стоева и десетината запознати деловодителки мълчат по въпроса.
Срещу определението на РАЛИЦА АНДОНОВА за прекратяване на адм. дело № 2107 /2008 г. (попр. 2019 /2008 г.) е подадена ч.ж., за разглеждането на която председателят на пето отделение на ВАС АНДРЕЙ ИКОНОМОВ е изнудил частния жалбоподател да заплати недължимата ДТ в размер на 5 лв след двукратно указание и под угрозата да прекрати производството.
Разписката за заплащането на недължимата ДТ е изпратена по пощата на 13.10.2008 г. с уточняваща молба, доставена във ВАС на 16.10.2008 г., копие от която е приложено и към настоящото изложение. В молбата е уточнен петитумът в ч.ж., като е добавено искането след отмяната на атакуваното определение първоинстанционната жалба да бъде изпратена за разглеждане на съд, съседен на АдСВ, като бъдат присъдени и направените разноски, най-вече за ДТ - недължима, но платена след изнудването от страна на АНДРЕЙ ИКОНОМОВ. По повод изнудването уточняващата молба съдържа и сигнал до Инспектората към ВСС, в който се иска на основание чл.54 ал.1 т.1, 2, 5 и 6 от ЗСВ да бъде извършена проверка за движението на ч.ж. и организацията в пето отделение на ВАС по събирането на ДТ за ч.ж. и ако се установи нарушение, да бъдат сигнализирани Председателят на ВАС, ВСС и ВКП с оглед наличните данни за изнудване в полза на ВСС от висш магистрат от ВАС в условията на рецидивиращо престъпление по служба и злоупотреба с власт.
Тази уточняваща молба, скрита или изгубена, е изчезнала от правния хоризонт на ВАС и АдСВ, където никой не желае да обърне внимание на представяните фотокопия.
С определение № 11609 /03.11.2008 г. по адм. дело № 13257 /2008 г. 3-чл с-в на ВАС с председател споменатия като системен изнудвач АНДРЕЙ ИКОНОМОВ е отменил определението на РАЛИЦА АНДОНОВА за прекратяване на адм. дело № 2019 /2008 г. на АдСВ, но без да се произнесе по искането първоинстанционната жалба да бъде изпратена за разглеждане на съд, съседен на АдСВ, нито е препратил приложеното копие от уточняващата молба с адресирания до Инспектората към ВСС сигнал.
По този повод с молба от 05.11.2008 г. е поискано допълване на определение № 11609 /03.11.2008 г. на ВАС в частта за разноските пред ВАС за ДТ от 5 лв и пощенските разходи в размер общо на 7,50 лв, както и по искането за изпращане на делото за разглеждане от съд, съседен на АдСВ. Молбата е отхвърлена с определение № 14372 / 22.12.2008 г. на ВАС от същия 3-чл с-в с председател АНДРЕЙ ИКОНОМОВ и аргумент, че “При извършения отново преглед на молбите, подадени от Чолаков … не се установи същият да е направил искане след отмяна на атакуваното от него определение на АдСВ производството да бъде изпратено на съд, различен от посочения, както и да е направил деловодни разноски в твърдяния от него размер.”
Ако и това не е подигравка с функцията на съдебната власт, здраве му кажи.
За да не изостава по дебелоочие от Учителя си от ВАС, титулярът-докладчик по адм. дело № 2019 /2008 г. на АдСВ БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ е прекратил за втори път производството по оспорването на заповедта, с която и.д. председателят на АдСВ Тинка Косева е съкратила работното време на съда с граждани за периода на съдебната ваканция. Сторил го е веднага след Нова година с определение № 75 /06.01.2009 г. и аргумент, че не била внесена ДТ. Без да се отведе и без да даде никаква възможност да бъде внесена ... 
Напротив, вместо да се самоотстрани, за да се отстранят и всички съдии от АдСВ, и ВАС да постанови на основание чл.133 ал.3 от АПК изпращането на делото в съд, съседен на АдСВ … или да повярва на очите си, за да констатира какво държи в ръцете си, а именно прикрепеното с телбод към молба рег.№ с.д. 1120 /19.01.2009 г. по описа на АдСВ копие от скритата или изгубена молба с искане делото да бъде изпратено на съд, различен от АдСВ, почитаемият БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ е предпочел да се позове на цитираното по-горе определение № 14372 / 22.12.2008 г. на ВАС, според което “не се е установило” наличието на молба с такова искане…
Ето защо ако прокурорите във ВКП за разлика от БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ и АНДРЕЙ ИКОНОМОВ констатират наличието на приложеното и към настоящото изложение копие от тази скрита или изгубена от съда молба, съдържаща искане делото да бъде изпратено на съд, различен от АдСВ, но и сигнал с данни за изнудване в полза на ВСС от висшия магистрат АНДРЕЙ ИКОНОМОВ в условията на рецидивиращо престъпление по служба и злоупотреба с власт, МОЛЯ да бъде извършена проверка на случая и предприети съответните законови мерки. 
(Документите по адм. дело 2019 /2008 г. на АдСВ, респ. адм. дело 169 /2009 г. на АдСШ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45)  


нагоре

5. Недобросъвестно свършена работа от варненски прокурори.
5.1. Преписка № 11831 /2008 г. по описа на Варненска районна прокуратура (ВРП) е образувана по сигнал, подаден с вх.№ 12044 /05.08.2008 г. по описа на АдСВ и адресиран на основание чл.205 ал.1 предл.2 от НПК до председателя на АдСВ с оглед сезиране Инспектората на министъра на правосъдието, Инспектората към ВСС и /или ВКП за невписване и /или вписване на неверни данни в книгата по чл.251 ал.3 от АПК. От АдСВ сигналът е изпратен на Варненска окръжна прокуратура (ВОП) и от там е препратен на ВРП, където е разпределен на прокурор ДИАНА ИВАНОВА.
При проверката вместо вписаното с невярна дата в книгата по чл.251 ал.3 искане по чл.250 ал.1 от АПК с вх.№ 10437 /04.07.2008 г. по описа на АдСВ (виж по-горе точки 2.1. и 2.2.), ДИАНА ИВАНОВА е констатирала само наличието на неотносимата уточняваща молба по адм. дело 1458 /2008 на АдСВ, регистрирана с вх.№ 10435 /04.07.2008 г. и час на постъпване 15:09 часа, както е записано и в сбърканото разпореждане № 8091 /08.08.2008 г. по адм. дело № 1989 /2008 г. на АдСВ със съдия-докладчик МАРИЯНА ШИРВАНЯН, на което ДИАНА ИВАНОВА се е предоверила. В него тя правилно е констатирала, че с уточняващата молба вх.№ 10435 /04.07.2008 по адм. дело 1458 /2008 на АдСВ се настоява “за събиране на една такса за разглеждане на делото, а не на три”, но после кой знае защо е приела, че тази молба била разпоредена за вписване в книгата по чл.250 от АПК.(?) Освен, че неоснователно се е предоверила, за да откаже да образува досъдебно производство и прекрати преписката, в постановлението си от 22.08.2008 г. ДИАНА ИВАНОВА е съобразила и това, че служителите при АдСВ “не са длъжностни лица по чл.93 т.1 от НК”.Следователно, ако все пак АдСВ е държавно учреждение, тогава излиза, че според прокурора невярните данни в книгата по чл.251 ал.3 от АПК са се вписали сами, а не от служител при АдСВ в изпълнение на служебните му задължение. Защото в противен случай този служител щеше да е длъжностно лице, а както вече беше казано, според ДИАНА ИВАНОВА в АдСВ длъжностни лица няма. На практика тя просто е преписвала от сбърканото разпореждане на МАРИЯНА ШИРВАНЯН.
Всъщност може да се окаже, че длъжностни лица няма не само в АдСВ. Според писмо изх.№ 196 /13.10.2008 г. на инспектор Катя Чирипова от Инспектората на министъра на правосъдието “Инспекторатът на министъра на правосъдието не може да извърши проверка, поради липса на законова компетентност”. Според писмо изх.№ 2654 /07.11.2008 г. на инспектор Петър Михайлов от Инспектората към ВСС “преценката дали да бъде образувано досъдебно производство е в правомощията на съответния прокурор” и поставените въпроси и направени искания “не са от компетентността на Инспектората към ВСС”. Тъй като е очевидно, че на ВОП и ВРП също нещо им пречи да констатират невярното документиране и установят извършилите го длъжностни лица, остава ми надеждата това да го сторят АП Варна и /или ВКП.

5.2. На 07.05.2008 г. Мария и Александър Христови са подали сигнал № 6467 /2008 г. до ВРП за незаконните резитби на дървета в градина Севастопол. ВРП е реагирала на 09.05.2008 г., едва “когато настана обществен скандал по повод незаконното изнасяне на трупите на незаконно подмладените дървета от 15 на 3 метра, на глава, та през кръста и с цел дърворезба.” (цитат от приложените показания на Мария Христова)  Реагирала е ето как:

 “Полиция и прокуратура на Севастопол.
Огледът на местопроизшествието беше прекъснат от Милена Даскалова - прокурор от районна прокуратура. Опитът и да спре работата на дознателя и вещото лице беше неуспешен. След разговор с фотографа на полицията, дежурния инспектор и серия телефонни разговори на висок глас, Даскалова напусна градинката и дознателят и вещото лице довършиха работата си.
(из вестник “Дневник”, Александър Иванов, 10 май 2008 г.)

На 10.05.2008 г. наблюдаващ прокурор вече е МИЛЕНА ДАСКАЛОВА. По-късно в дело № 7210 /2008 г. на ВРП при МИЛЕНА ДАСКАЛОВА са обединени може би всички жалби и тъжби по казуса Севастопол до различните местни прокуратури.
На 12.05.2008 г. заедно с Мария и Александър Христови подадохме до ВОП тъжба вх.№ 1838 /2008 г. с искане да бъдат проверени наличните данни за престъпление по чл.282 ал.2 от НК. На 28.05.2008 г. тъжбата също е прехвърлена към дело № 7210 /2008 г. на ВРП.
 
Остават открити следните въпроси:
А) Защо точно МИЛЕНА ДАСКАЛОВА?
Б) Защо след като е прекратена преписката на 13.01.2009 г., ВРП не е изпратила съобщение за постановлението на нито един жалбоподател или тъжител, а само на Община Варна?
Считам, че с посочените в изложението документи ВКП следва да се снабди предимно по служебен път, след което да прецени има ли данни за извършени престъпления.
Готов съм да съдействам с допълнителни обяснения и с представянето на копия от отделни споменати в текста документи.

Приложения:
1.
Копие от скритата или изгубена от съда
уточняваща молба от 13.10.2008 г., съдържаща и сигнал до Инспектората към ВСС.
2.
Изложение от Мария Христова: Казусът “Севастопол” - Градска корупционна схема.
3.
Изложение от Николай Василев Цветков: СЕВАСТОПОЛ.

гр. Варна, 26.02.2009 г.     С уважение: Чолаков

нагоре


ОТГОВОРЪТ на ВКП - ако не е постановление, какво ли е тогава?


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5466

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 12.03.2009 - 09:45:24