ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13993
София, 07.11.2012

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание на шести ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМАРИЕТА МИЛЕВА
по адм. дело 13349/2012. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна против решение № 2350 от 08.10.2012 г. по адм. дело № 1602/2012 г. на Административен съд – Варна в частта, в която жалбата на сдружението с доводи за унищожаемост на решение № ЗДОИ - 6/ 28.03.2012 г. на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна, с което е отказан достъп до поисканата със заявление № ЗДОИ-6/ 2012 г. обществена информация, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. Жалбоподателят поддържа, че определението е неправилно, тъй като жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Моли съдебния акт в тази част да бъде отменен, а делото - върнато на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия.
Ответникът по частната жалба не изразява становище.
Като взе предвид изложеното в частната жалба и данните по делото Върховният административен съд, пето отделение, констатира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК и от легитимирана страна, поради което е допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
Изводът на съда, че срокът за оспорване на решение № ЗДОИ- 6/ 28.03.2012 г. на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна с доводи за неговата унищожаемост е пропуснат, е незаконосъобразен. Решението е съобщено на жалбоподателя Сдружение за оптимизирани на правосъдието и администрацията, гр. Варна на 30.03.2012 г. (известие за доставяне), поради което от последната дата започва да тече предвиденият в чл. 149, ал. 1 от АПК 14-дневен срок за оспорване на акта (арг. от чл. 40, ал.1 на Закона за достъп до обществена информация). Последният ден от срока е 13.04.2012 г. Велики петък, почивен ден, поради което и съгласно правилото на чл. 60, ал. 6 от Гражданския процесуален кодекс следва да се приеме, че срокът за оспорване изтича в първия следващ присъствен ден или на 17.04.2012 г. Жалбата на сдружението против административния акт е подадена на последната дата (разписка), т.е депозирана е в срок и следва да бъде разгледана по същество. Ето защо като достига до извод в обратния смисъл съставът на Административен съд – варна постановява съдебен акт в противоречие със закона.
Поради изложеното решението в частта, в която жалбата на сдружението с искане за отмяна на решение № ЗДОИ- 6/ 28.03.2012 г. на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна с доводи за неговата унищожаемост е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено следва да бъде отметено, а делото да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия в тази част.
След връщане на делото съдебният състав следва да се произнесе и по „искането” на жалбоподателя за отмяна на определението, с което е отхвърлена молбата на сдружението за изготвяне на копие от звукозаписите на съдебните заседания. Този акт не попада в категорията на изброените в чл. 229, ал.1 от АПК, поради което не подлежи на инстанционен съдебен контрол.
По тези съображения Върховният административен съд, пето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ решение № 2350 от 08.10.2012 г. по адм. дело № 1602/ 2012 г. на Административен съд – Варна в частта, в която жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр. Варна против решение № ЗДОИ - 6/ 28.03.2012 г. на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна с искане за отмяната му с доводи за унищожаемост, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено и
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия в тази част.
Определението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Илияна Дойчева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Мариета Милева
/п/ Анелия Ананиева
М.М.