ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 18.12.2014Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СРЕБРИНА ХРИСТОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛАНА БОРИСОВА
по адм. дело 3316 / 2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на адв. Деян Стефанов, процесуален представител на Общински съвет гр. Варна, против решение № 103 от 20.01.2014 г. постановено по адм. дело № 3651 по описа за 2013 г. на Административен съд - Варна, с което на основание чл. 287, ал. 2 от АПК е осъден председателя на Общински съвет - гр. Варна, да изпълни задължението си и да уведоми за подписката на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна; да определи водеща комисия за нейното обсъждане; да насрочи заседание на общинския съвет в срок до един месец и е осъдил Община Варна да заплати на ищеца 10 лева разноски по делото.
С определение от 25.04.2014 г. е спряно производството по адм. дело 3316 по описа за 2014 г. на Върховен административен съд, трето отделение до приключване на досъдебното производство по образувана преписка № 5251/2013 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Варна.
Предвид представеното постановление от 03.11.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 517/2014 г. по описа на І РУ при ОД МВР – Варна (преписка № 5251/2013 г. по описа на Районна прокуратура гр. Варна) и на основание чл. 230, ал. 1 ГПК във вр чл. 144 АПК, производството по делото следва да бъде възобновено.
Водим от горното, Върховният административен съд, трето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело 3316/2014 г. на Върховен административен съд, трето отделение до приключване на досъдебното производство по образувана преписка № 5251/2013 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Варна.
Делото да се докладва на Председателя за отделението за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Ваня Пунева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Сребрина Христова
/п/ Светлана Борисова